• เกี่ยวกับเรา

  เราคือครอบครัวที่มีรากฐานมาจากการผสมผสานระหว่างไทยกับสวิสที่มีประสบการณ์ในการเดินทาง

  เรานำความรู้และประสบการณ์ในการเดินทางทั้งหมดมาใช้กับบริษัทของเราเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกท่าน

  เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับนักเดินทางทุกท่าน

  สามารถติดต่อเราได้ที่

  Sanook Travel สนุก ทราเวล
  Sudaporn Buehler Nukchob สุดาภรณ์ เบอร์ชเลอร์ นึกชอบ
  Wingertlistrassse 12 วิงเกิร์ทลิส สตราส 12
  8405 Winterthur / Switzerland 8405 วินเตอร์เธอร์/ สวิสเซอร์แลนด์
  Phone (Switzerland) + +052 232 83 03 เอบร์โทรศัพท์ (สวิสเซอร์แลนด์) + +052 232 83 03
     

   

  หรือติดต่อเราได้ที่ตัวแทนของเราในเมืองไทย

  Phone: 078 ...............
  Matterhorn

 • Sanook Travel General Contract and Travel Conditions (GC&TC) Version November 2012
  สัญญาและเงื่อนไขทั่วไปของการท่องเที่ยว

   

  เรียนลูกค้าทุกท่าน
  เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านมีความสนใจในแพคเกจการเดินทางของเรา
  และเราขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่แวดวงพิเศษของสนุกทัวร์ (Sanook Travel)
  เราสนุกทัวร์
  ได้เลือกข้อเสนอสุดพิเศษอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะเพลิดเพลินและมีความสุขไปกับเราในวันหยุดของท่านแบบไม่ต้
  องกังวล
  โปรดอ่านข้อมูลและเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างระมัดระวัง เพื่อที่ท่านจะได้รู้สิ่งที่ท่านสามารถคาดหวังได้จากเรา
  ข้อมูลและเงื่อนไขนี้เป็นพันธสัญญาผูกพันธ์ระหว่างเราบริษัทสนุกทัวร์และตัวท่าน
  ซึ่งท่านจำเป็นต้องทราบและตระหนักก่อนการจองแพคเกจทัวร์
  บนเว็บไซต์ของเราจะมีหลากหลายแพคเกจทัวร์ให้ท่านเลือก
  สัญญาและเงื่อนไขทั่วไปของการท่องเที่ยวนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบริการการขนส่ง (เช่น ตั๋วเครื่องบิน การเดินเรือ
  รถบัสของบริษัทต่างๆ ฯลฯ ) เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทขนส่งนั้นๆ
  (สายการบิน ฯลฯ)

  1. ข้อกำหนด / สัญญา
  1.1 ข้อกำหนด เงื่อนไขและบันทึกการใช้บริการเป็นส่วนสำคัญของสัญญา
  เราจะดำเนินการจัดการเกี่ยวกับการเดินทางของท่านตั้งแต่ต้นจนจบตามข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ข
  องเรา โดยจะทำการจัดหาที่พัก และบริการต่าง ๆ ตามที่ได้นำเสนอไว้ในแพคเกจทัวร์ที่ท่านเลือก
  บริการของเราจะเริ่มต้นจากสนามบินในประเทศไทย โดยที่ท่านต้องเดินทางมาถึงสนามบินตามเวลานัดหมาย
  ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบในการเดินทางมาที่สนามบินด้วยตัวเอง

  2. การลงทะเบียน
  2.1 ท่านต้องจองแพคเกจทัวร์โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ www.sanook.travel
  โดยการป้อนข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการจองผ่านออนไลน์
  หากมีคำถามสามารถทำได้โดยทิ้งคำถามไว้ในแบบฟอร์มการจองหรือทางโทรศัพท์ ที่ Call Center ของเรา
  หมายเลขโทรศัพท์ 082023121
  2.2 การจองสามารถทำได้บนเว็บไซต์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยบุคคลที่จองต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  บุคคลที่ทำการจองสำหรับตัวเองหรือของบุคคลที่สามจะกลายเป็นผู้ทำสัญญาและในกรณีที่ไม่มาปรากฏตัวหรือไม่
  มีคำอธิบายใด ๆ จะถือพันธกรณีภายใต้สัญญาตามที่ได้ตกลงไว้
  2.3 ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการจอง
  สัญญาและเงื่อนไขทั่วไปของการเดินทางท่องเที่ยวจะแสดงขึ้นมาสำหรับเป็นข้อมูลให้ท่านทำการยืนยันการจอง
  2.4 ภายหลังการจอง ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันเกี่ยวกับสัญญาและเงื่อนไขทั่วไปของการเดินทางท่องเที่ยว

  2.5 จ่ายเงินมัดจำตามที่ได้ตกลงและยอมรับในแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.3

  3. การบริการ
  3.1 ขอบเขตของการจัดทำสัญญาได้กำหนดรายละเอียดการให้บริการของแพ็คเกจการเดินทางไว้บนเว็บไซต์
  www.sanook.travel และข้อมูลในอีเมลยืนยันการเดินทางที่ได้จัดส่งให้ ข้อมูลที่ปรากฏจะมีผลผูกพันกับเรา
  อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขรายละเอียดของแพคเกจท่องเที่ยว ตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่
  และก่อนที่จะทำการยืนยันการจอง ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขณะจองแพคเกจ

  4. ราคาและการชำระเงิน
  4.1 ราคาแพ็คเกจการเดินทางจะแสดงไว้บนเว็บไซต์ ราคาต่อคนสำหรับพักในห้องพักเตียงเดี่ยวเรียกเก็บในสกุลเงินบาท
  ยกเว้นที่ระบุไว้ว่าเป็นอย่างอื่น ราคาแพคเกจจะขึ้นอยู่กับเงินสดหรือใบแจ้งหนี้
  4.2 ในกรณีนี้มันเป็นไปได้ว่าหลังจากการประกาศราคาการเดินทางแล้ว อาจเกิดสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
  (ตัวอย่างเช่นเนื่องจากค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง, การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลที่สูงขึ้น ฯลฯ)
  ท่านจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล์ทันทีที่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น
  4.3 เพื่อยืนยันการจอง ลูกค้าต้องโอนเงินมัดจำ 30% ของราคาแพคเกจทัวร์ต่อเจ้าหนี้ ทันทีที่เราได้รับการชำระเงิน
  มัดจำเราจะส่งอีเมลถึงท่านเพื่อยืนยันการจอง หากเงินมัดจำถูกโอนเข้ามาช้ากว่าวันเวลาที่กำหนด
  จากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ เช่น การขนส่งและที่พักไม่พร้อมให้บริการ
  ทางเราจะเสนอแพคเกจการเดินทางใหม่ให้เลือกโดยที่ทางท่านยินยอมและเห็นด้วย ในกรณีที่มีการยกเลิก
  เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนหรือไม่เกิน 4,000
  บาทต่อการจองหนึ่งแพคเกจ
  4.4 การชำระเงินที่เหลืออีก 70% ต้องทำการชำระไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่จะเริ่มการเดินทาง
  และท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากทางเราเพื่อทำการชำระเงินในส่วนที่เหลือ
  หากชำระเงินงวดสุดท้ายช้ากว่าที่กำหนด เราอาจจะต้องยกเลิกแพคเกจการเดินทางในกรณีที่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
  (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์) ตามที่ได้ระบุไว้ในพารากราฟ ที่ 7.1
  4.5 สำหรับแพคเกจที่ต้องจองน้อยกว่า 40 วันก่อนออกเดินทาง จะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนสำหรับการจอง

  5. เอกสารการเดินทาง
  5.1 หลังจากการชำระเงินเต็มจำนวนทั้งหมดเราจะจัดส่งเอกสารการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์
  และรวมทั้งตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์
  5.2 เราแนะนำให้ท่านตรวจสอบเอกสารการเดินทางของท่านทันทีเมื่อได้รับเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  ในกรณีที่มีความแตกต่างใด ๆ ระหว่างการจองและยืนยันการเดินทาง
  ท่านจะต้องรีบแจ้งกลับมาที่เราโดยทันทีทางอีเมล์

  6. การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
  6.1 ถ้าท่านยกเลิกการเดินทางหรือต้องการทำการเปลี่ยนแปลงแพคเกจท่องเที่ยวที่จองไว้แล้วนั้น
  ท่านต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีโดยส่งอีเมล์และต้องคืนเอกสารการเดินทางที่รับไปแล้วทั้งหมด อ้างถึงข้อ 7.1

  6.2 ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนการเดินทางของท่าน เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของ 2,000
  บาท บวกค่าบริการต่อคนๆละ ไม่เกิน 4,000 บาท เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ แฟกซ์ โทรเลข
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น อ้างถึงในหัวข้อที่ 7.1
  6.3 เราแนะนำให้ท่านทำประกันการเดินทาง

  7. การยกเลิกการเดินทาง
  7.1 หากท่านยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทางจะมีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการเดินทางดังต่อไปนี้
  30%
  • 59-45 วัน ก่อนออกเดินทาง :
  50%
  • 44-30 วัน ก่อนออกเดินทาง :
  80%
  • 29-15 วัน ก่อนออกเดินทาง :
  100%
  • 14-0 วัน ก่อนออกเดินทาง :

  ปัจจัยที่นำมาเป็นตัวกำหนดค่าในการคำนวณวันนั้นได้มาจากการแจ้งกลับมายังเว็บไซต์ www.sanook.travel
  สำหรับวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันทำการถัดไป จะนำมาใช้ในการคำนวนด้วย

  8. เงื่อนไขของสายการบิน
  8.1 เราอยากขอความร่วมมือจากทุกท่านในการให้ความคัญและใส่ใจกับเงื่อนไขสากลที่เข้มงวดของทุกสายการบิน
  การเปลี่ยนแปลงชื่อและการยกเลิกค่าการเดินทาง
  สายการบินสามารถที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงซึ่งนอกเหนือไปจากค่าดำเนินการของเรา
  สำหรับเที่ยวบินที่กำหนดไว้แล้วนั้น เป็นไปได้ยากที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆในภายหลังได้
  8.2 ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไปสำหรับตั๋วที่ออกแล้ว เราจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดการของ 2,000 บาทต่อคน
  สูงสุด 4,000 บาทต่อหนึ่งแพคเกจ

  9. หนังสือเดินทาง วีซ่าและการฉีดวัคซีน
  9.1 บนเว็บไซต์ของเรา www.sanook.travel ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลทั่วไปล่าสุดที่เรามีเกี่ยวกับการขอ
  หนังสือเดินทาง วีซ่า และการฉีดวัคซีน ความต้องการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
  ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ ใหม่หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเดินทางของท่าน
  ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหนังสือเดินทาง การขอวีซ่า และเงื่อนไขในการฉีดวัคซีน
  และต้องดูแลเอกสารจำเป็นต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทางการ
  ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฏ ด้วยตัวของท่านเอง

  10. กฎระเบียบในการเดินทางเข้าประเทศ
  10.1 ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลทั่วไปล่าสุดเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเดินทางเข้าประเทศบนเว็ปไซต์
  www.sanook.travel ความต้องการเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
  ดังนั้นโปรดตรวจสอบกฎใหม่ทุกครั้งเพื่อนำไปใช้กับการเดินทางของท่าน
  ท่านต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของการเดินทางเข้าประเทศ
  ทางสุขภาพและสกุลเงินและการถือครองเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทาง ในกรณีของการปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
  ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อตั๋วเดินทางกลับด้วยตนเอง

  11. การไม่แสดงตัวทั้งขาไปและขากลับ
  11.1 การไม่มาแสดงตัวหรือมาถึงสนามบินช้า จะคิดค่าบริการ 100% ของราคาแพคเกจ บริษัทสนุกทัวร์

  ไม่มีงบประมานในการออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้โดยสารที่พลาดเที่ยวบินไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับกร
  ณีของการเปลี่ยนแปลงตารางการบินหรือเลื่อนเที่ยวบิน
  อย่างไรก็ตามเราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารทุกท่านเท่าที่จะเป็นไปได้

  12. เหตุการณ์สุดวิสัยหรือการประท้วง
  12.1 หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ โรคระบาด การประท้วง หรือจากคำสั่งของรัฐบาล
  ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือทำให้ทัวร์สนุกไม่อาจดำเนินไปได้
  บริษัทได้รับอนุญาติให้หักค่าดำเนินการจากค่าทัวร์ของท่าน และจะคืนเงินส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่าย
  ทั้งนี้ไม่รวมค่าเรียกร้องค่าชดเชย

  13. การยกเลิกโดยบริษัทสนุกทัวร์ (Sanook Travel)
  13.1 บริษัทสนุกทัวร์มีอำนาจที่จะยกเลิกการเดินทางได้ถ้าท่านแจ้งสาเหตุของการไม่สามารถเดินทาง
  ในกรณีนี้บริษัทสนุกทัวร์จะคืนเงินในส่วนที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยวัดจากจากเงื่อนไขตามที่ได้กล่าวไปแล้วใน ข้อ 7, 8.
  12 และ 14
  13.2 สนุกทัวร์มีอำนาจที่จะยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลอื่น ๆ
  ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่านจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างเร็วที่สุด กรณีนี้สนุกทัวร์จะคืนเงินที่ท่านได้จ่ายมาแล้ว
  ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามที่ได้กล่าวไปแล้วใน (ข้อ) 8 12 และ 14 ไม่รวมค่าเรียกร้องอื่นใด
  13.3 สนุกทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคนพิการ (นั่งรถเข็น) และเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี

  14. จำนวนขั้นต่ำของผู้ร่วมเดินทาง
  14.1 เพื่อให้สามารถที่จะนำเสนอราคาที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  แต่ละครั้งของการเดินทางจำเป็นต้องจำกัดจำนวนของผู้ร่วมเดินทาง
  ด้วยเหตุนี้สนุกทัวร์อาจต้องยกเลิกทัวร์อย่างน้อยประมาณ 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทางที่ตกลงไว้
  เนื่องด้วยต้องจำกัดจำนวนขั้นต่ำของผู้ร่วมเดินทาง
  จำนวนขั้นต่ำของผู้ร่วมเดินทางและวันที่ล่าสุดที่มีการยกเลิกจะระบุไว้อย่างชัดเจนในอีเมลยืนยันการเดินทาง
  หากจำป็นต้องยกเลิกทัวร์สำหรับเหตุนี้ เราจะคืนเงินจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว
  ไม่รวมการเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มเติมอื่นๆ

  15. ความรับผิดชอบ / พันธกรรม
  15.1 GC & TC เหล่านี้ใช้กับการบริการและการดำเนินการ และนำเสนอโดย สนุกทัวร์ (Sanook Travel)
  15.2 สนุกทัวร์เป็นแพคเกจทัวร์ที่เดินทางด้วยเครื่องบิน (จากสายการบินทั่วโลกไม่รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
  การประกันภัยรับผิดโดยบริษัท Basler Insurance Company, Policy No. 30/3.986.646-9
  15.3 Sanook.travel จะชำระเงินคืนการสูญเสียของการบริการตกลงใด ๆ
  หรือความพยายามพิเศษที่จำเป็นในส่วนของท่านที่มีขอบเขตที่ตัวแทนการท่องเที่ยว,
  ตัวแทนของเราหรือผู้รับเหมาของเราในเว็บไซต์ไม่สามารถที่จะให้ท่านอยู่ในจุดที่ให้บริการเทียบเท่า
  15.4 สนุกททัวร์จะจ่ายเงินคืนเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อตกลงในสัญญาไม่ว่าเกิดจากตั
  วแทนบริษัทท่องเที่ยวของเราหรือตัวแทนบริษัทร่วมคู่ค้าในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถจัดหาบริการ ณ
  สถานที่นั้นๆให้ได้เทียบเท่าตามที่ตกลงไว้ ความรับผิดชอบจำกัดอยู่ที่การได้รับความเสียหายทันที
  และการชดใช้ค่าเสียหายสูงสุดเป็นตามข้อตกลง

  15.5 แผนการเดินทางนี้ไม่รวมการท่องเที่ยวแบบที่มีความเสี่ยงใดๆและ ไม่ก่อความเสี่ยงต่อสภาพร่างกาย
  แต่ถ้าท่านสนใจทัวร์เช่นนั้นสามารถจองได้ด้วยตนเอง
  ทัวร์สนุกอนุญาติให้ตัวแทนประจำท้องถิ่นของเราอาจจัดหาบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้
  15.6 การเรียกร้องค่าชดเชยจากสัญญาท่องเที่ยวจะต้องดำเนินการภายใน 1 เดือนหลังจากสิ้นสุดสัญญาท่องเที่ยว
  ถ้าหลังจากนั้นห้ามเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ

  16. การร้องเรียนทางกฏหมาย
  16.1 ข้อผูกมัดระหว่างท่านและสนุกทัวร์อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ หากมีข้อร้องเรียนใด ๆ กับบริษัทสนุกทัวร์
  สามารถร้องเรียนกับตุลาการในพื้นที่ของท่าน

  สนุกทัวร์ (Sanook Travel)

  Winterthur, Switzerland

 • วีซ่า

  ผู้มีสัญชาติไทยต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

   

  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2012 สถานกงสุลสวิสเซอร์แลนด์ได้แจ้งเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้ บริษัท TLScontact * (International TELESMART) ดำเนินการเรื่องการนัดหมาย และจัดเก็บเอกสารเพื่อขอวีซ่า รวมถึงชำระค่าธรรมเนียม โดยนับแต่วันนี้ทุกการยื่นขอวีซ่าจะต้องไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

  TLScontact (12/1 ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120)

  แผนที่: https://www.tlscontact.com/th2ch/page.php?pid=addresses&l=th

  ตามกฎระเบียบการนัดหมายจะต้องทำกับ TLScontact โดยสามารถทำผ่านอินเทอร์เน็ตตามลิงค์ต่อไปนี้: TLScontact

  บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของ TLScontact สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-696 38 99

  วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 น.- 16:30 น. (ท่านสามารถโทรได้เฉพาะภายในประเทศไทย)

  โปรดทราบ; ท่านจะต้องดำเนินการขอวีซ่าและได้รับวีซ่าแล้วอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเดินทาง

  สิ่งแรกที่คุณจำเป็นต้องทำการนัดหมายผ่านทางอินเตอร์เน็ตตามลิงค์:

  โดยทั่วไปที่คุณจะต้องขอวีซ่า แบบวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น โดยมีเอกสารที่ใช้ขอวีซ่าดังต่อไปนี้

  แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าตัวจริง

  ผู้ขอจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ลงวันที่ และลงนามโดยผู้ยื่นคำขอ ซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

  รูปถ่ายสำหรับหนังสือเดินทางขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม. จำนวน 2 รูป

  เป็นรูปที่ถ่ายที่เป็นปัจจุบัน หรือไม่เกิน 3 เดือน ภาพสี กว้าง 3.5 ซม.- 4 ซม. พื้นหลังสีล้วนปกติ และขนาดของตัว หน้าหรือศีรษะต้องมีขนาดประมาณ 70-80% ของรูป

  หนังสือเดินทางตัวจริง

  ตรวจความถูกต้องของหนังสือเดินทาง ว่ามีอายุมากกว่า 3 เดือน ก่อนหนังสือเดินทางจะหมดอายุ หรือระหว่างการเข้าพักในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือรัฐอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้น

  สำเนาหนังสือเดินทาง

  สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด (หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคลและหน้าที่มีการใช้งานการผ่านเข้าออกประเทศต่าง ๆ ที่ผ่านมา)

  หลักฐานทางการเงินส่วนบุคคลที่เพียงพอสำหรับระยะเวลาที่เข้าพักในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้น ประมาณ 100 ฟรังก์สวิส ต่อวัน

  บัญชีธนาคารที่มีเงินหมุนเข้าออกอย่างต่ำ 6 เดือน ที่ได้มีการปรับบัญชีให้เป็นปัจจุบัน (บัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด)

  เอกสารการจองแพ็คเกจท่องเที่ยว เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จะถูกส่งถึงคุณโดยสนุก ทราเวล

  เอกสารสำรองห้องพักโรงแรม สำหรับระยะเวลาทั้งหมดของการเข้าพักในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะถูกส่งถึงคุณโดยสนุก ทราเวล

  ประกันภัยของผู้เดินทาง ได้แก่ ประกันภัยการเดินทาง และประกันสุขภาพที่มีผล สำหรับตลอดการเดินทาง และพำนักในประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือดินแดนเชงเก้น จะถูกส่งถึงคุณโดยสนุก ทราเวลเช่นกัน

  ลิงค์ต่อไปนี้เป็นลิงค์จาก TLScontact คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่ TLScontact

  เราหวังว่าจะได้ต้อนรับท่านและให้บริการท่านด้วยความเพลิดเพลินใจไปกับการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและน่ารื่นรมย์ที่แดนสวิสเซอร์แลนด์

   

  สนุก ทราเวลของคุณ

 • สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ

  สวิสเซอร์แลนด์มีภูมิอากาศเย็นสบายด้วยอุณหภูมิและความชื้นปานกลาง

   

  สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป

   

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศดังกล่าวมีตามฤดูกาล ซึ่งจะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงของพื้นที่

   

  ในที่ราบสูงทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ส่วนที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่อากาศค่อนข้างมีความอบอุ่นในช่วงฤดูร้อน ในขณะที่ฤดูหนาวอากาศจะแห้งและเย็น มีหมอกหนา

   

  อุณหภูมิในช่วงกลางวันของช่วงกลางฤดูร้อน (กรกฎาคม-สิงหาคม) ประมาณ 18-28 ° C

   

  ในฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิตอนกลางวัน อยู่ที่ประมาณ -2 - 7 ° C

   

  ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิเวลากลางวันแตกต่างกันไปตั้งแต่ประมาณ 8-15 ° C ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพื้นที่

   

  สิ่งที่แนะนำและจำเป็น ควรที่จะติดใส่กระเป๋าไปด้วย คือ เสื้อกันหนาวอย่างหนา จัมป์เปอร์ หมวก ที่ปิดหู รองเท้าหนังหรือรองเท้าที่มีความหนาเป็นพิเศษ ครีมกันแดด แว่นตากันแดด ร่มหรือเสื้อกันฝน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการไปเยี่ยมชมเทือกเขาเอลป์ (Alps) ที่สูงและหนาว ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นเพื่อรักษาอุณภูมิในร่างกาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง จนอาจจะทำให้หมดสนุกได้

   

  สวิสเซอร์แลนด์จะแบ่งออกเป็น 2 สภาพภูมิอากาศของ 2 ภูมิภาค คือ ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ (Alps) อากาศเย็นแบบทั่วไปสำหรับยุโรปกลาง ในขณะที่ทางทิศใต้ของภูเขาสภาพภูมิอากาศคือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีความแตกต่างกันใน 2 ภูมิภาคนี้ แม้จะอยู่ในเขตภูมิอากาศเดียวกัน อันเนื่องมาจากระดับความสูงของสถานที่ที่มี

   

  โดยทั่วไปก็สามารถพูดได้ว่าในพื้นที่ของจูร่า (Jura) และที่ราบสูงเทือกเขาแอลป์ (Alps) มีสภาพอากาศที่คล้าย ๆ กัน ในขณะเดียวกันทางภาคใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์อาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ปริมาณน้ำฝนแตกต่างจากภูมิภาคในพื้นที่ของเทือกเขาแอลป์และทีชีโน (Ticino) โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 2,000 มิลลิเมตร แต่วาเลส์ (Valais) มีเพียงประมาณ 550 มิลลิเมตรต่อปี และเป็นสถานที่ที่วิเศษสุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

   

  โดยรวมก็สามารถสรุปได้ว่าปริมาณของฝนในฤดูร้อน จะอยู่ประมาณสองเท่าจากฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทือกเขาแอลป์ และในบริเวณเชิงเขาเกิดฝนและหิมะในฤดูหนาว ดังนั้นจึงทำให้มีหิมะตกหลายเดือน

   

  อุณหภูมิในทางด้านทิศตะวันตกของประเทศจะสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทิศตะวันออก การขึ้นสูงหรือต่ำของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับระดับความสูงของสถานที่แต่ละแห่ง เดือนที่อบอุ่นที่สุดคือเดือนกรกฎาคม และพื้นที่อบอุ่นที่สุดคือ โลคาโน- มอนติ (Locarno-Monti)  และหนาวที่สุดคือ จังฟรัวโจฌ Jungfraujoch

   

  ในที่ราบสูงตอนกลาง ทุกฤดูกาลทั้งหมด ยกเว้นฤดูร้อนจะมีหมอกประปราย และนี้สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในจูร่า (Jura) และในบริเวณรอบ ๆ บาเซิล (Basel) แต่หมอกจะน้อยมาก สวิสเซอร์แลนด์มีอากาศแห้งเป็นส่วนใหญ่ แต่ลมจะนำมาอากาศเย็นมาด้วย ซึ่งทำให้พื้นที่มีอากาศเย็น